Specjalistyczny prawny słownik słowacko-polski

Zapraszam do korzystania z zamieszczonego poniżej słowacko-polskiego słownika terminologii prawniczej, który powstał podczas realizowanych przeze mnie tłumaczeń związanych z tą tematyką (w tym również rozporządzeń Unii Europejskiej). Opublikowany słownik zawiera wyłącznie wybrane terminy, na własne potrzeby posiadam znacznie bardziej rozbudowany słowacko-polski glosariusz.
Większość terminologii w moim słowniku prawnym została skonsultowana u prawnika.

Posiadają Państwo słowacki dokument naszpikowany specjalistyczną terminologią prawniczą, proszę o kontakt e-mailem na adres slowackie@slowackie.com.pl, a na pewno pomogę.

Ostatnia aktualizacja słownika: 15.04.2018

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

A

ABW  – Agentúra vnútornej bezpečnosti
adoptant – adoptujący
adnotácia – adnotacja
advokát – adwokat
advokátstvo – adwokatura
aktíva – aktywa
alibi – alibi
alimenty – alimenty
alokácia nákladov – alokacja kosztów
atentát – zamach

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

B

baissa – bessa
bankrot – bankructwo
bezcolný – bezcłowy
bezpečnostné opatrenia – środki bezpieczeństwa
bezprávie – bezprawie
beztrestne – bezkarnie
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) – bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
bianco zmenka – wechsel in blanco
bombový útok – zamach bombowy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

C

cenný papier – papier wartościowy
Centrálny protikorupčný úrad – CBA
cedovať – cedować
certifikát bezpečnosti – certyfikat bezpieczeństwa
cesia – cesja
cesionár – cesjonariusz
civilná rozviedka – wywiad cywilny
colník – celnik
cválajúca inflácia – galopująca inflacja

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

Č

čiastočná cesia – cesja częściowa
čiastočné vyúčtovanie – częściowe rozliczenie
čiastočný nárok – częściowe roszczenie
čisté prevádzkové výdavky – wydatki operacyjne netto
článok – artykuł

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

D

darovacia zmluva – umowa darowizny
debata o rozpočte – debata budżetowa
detektív – detektyw
detektor lži – wariograf
díler - dealer
dlžník – dłużnik
dôkazné bremeno – ciężar dowodu
domáce väzenie – areszt domowy
domicil – miejsce zamieszkania
doplnková právomoc – jurysdykcja szczątkowa
dosah účinkov – zakres skutków
dozorca – strażnik
dôvodné podozrenie – uzasadnione podejrzenie
dovolanie – kasacja
doživotie – dożywocie
dôkazový materiál – materiał dowodowy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

E

efekt vytláčania – crowding-out effect
ekonomická analýza – analiza ekonomiczna
ekonomický činiteľ – czynnik ekonomiczny
ekonomické náklady – koszty ekonomiczne
ekonomická zóna – strefa ekonomiczna
Európske združenie voľného obchodu – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Európsky súd pre ľudské práva – Europejski Trybunał Praw Człowieka
exekúcia – egzekucja
exekúcia predajom pozostalosti – egzekucja ze spadku
exekúcia prikázaním peňažnej čiastky – egzekucja ze świadczeń pieniężnych

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

F

falošné obvinenia – fałszywe oskarżenia
falošný poplach – fałszywy alarm
falšovanie ceniny – fałszowanie znaku wartościowego
falšovanie cenných papierov – fałszowanie papierów wartościowych
falšovanie dôkazov – fałszowanie dowodów
falšovanie výsledkov hlasovania – fałszowanie wyników głosowania
falzifikát – falsyfikat
fiktívna firma – fikcyjna firma
fiktívne faktúry – fikcyjne faktury
finančná rozviedka – wywiad skarbowy
finančné umiestnenie – lokaty
flagrantný – jawny

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

G

garancia – gwarancja
generálny advokát – rzecznik generalny
gescia – gestia

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

H

hájiť sa – bronić się
hedgový obchod – transakcja hedgingowa
Hlavný colný úrad – Główny Urząd Ceł (GUC)
Hlavný štatistický úrad – Główny Urząd Statystyczny (GUS)
hliadka – patrol
hrozba – groźba
hrozba použitím násilia – groźba użycia gwałtu
hrubá výška – kwota brutto
hospodárska bilancia – bilans gospodarczy
hospodárska integrácia – integracja gospodarcza
hospodársky priestor – obszar gospodarczy
hospodársky styk – obrót gospodarczy
hypotekárne úvery – pożyczki zabezpieczone hipotecznie

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

CH

Charta Spojených národov – Karta Narodów Zjednoczonych
chránenie – ochrona
chránený záujem – interes chroniony
chybná investícia – chybiona inwestycja
chválospev – laudacja

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

I

identifikácia màtvoly – identyfikacja zwłok
identifikácia na základe odtlačka prsta – identyfikacja w oparciu o odcisk palca
imatrikulácia – imatrykulacja
import kapitálu – import kapitału
imunita – immunitet
in bianco - in blanco
insinuácia – insynuacja
intelektuálne vlastníctvo – własność intelektualna
intervencia – interwencja
intervent – interwenient

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

J

jednohlasný – jednogłośnie
jednota občianskeho práva – jedność prawa cywilnego
jednostranný právny úkon – jednostronna czynność prawna
jednota štátu – jedność państwa
jednotka štátnej správy – jednostka administracji rządowej
jednotková hodnota – wartość jednostkowa
jednotne – zgodnie
jurista – prawnik

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

K

kandidát politickej strany – kandydat partii politycznej
kapitálová investícia – inwestycja kapitałowa
kapitálový účastník – kapitałodawca
kapitálový trh – rynek kapitałowy
karta prechodného pobytu – karta czasowego pobytu
karta stáleho pobytu – karta stałego pobytu
kartelová zmluva – umowa kartelowa
kartelový dohovor – zmowa kartelowa
kaucia – kaucja
kódex – kodeks
kódex dobrého administratívneho správania – kodeks dobrego postępowania administracyjnego
konanie in absentia – postępowanie zaoczne
konkurzné konania – postępowania upadłościowe
kreditná karta – karta kredytowa
kupliarstvo – stręczycielstwo

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

L

laudatio – laudacja
legislatívny proces – proces legislacyjny
liberalizácia obchodu – liberalizacja handlu
licenciovaný výrobok – produkt licencjonowany
likvidácia majetku úpadcu – likwidacja masy upadłościowej
likvidácia pohľadávky – liwkidacja długu
likvidačné konanie – postępowanie likwidacyjne
limit zadlženia – limit zadłużenia
lízing – leasing
lokálne právo – prawo miejscowe
lúpež – rozbój

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

M

majetkové autorské práva – majątkowe prawa autorskie
majetkovoprávne záležitosti – sprawy majątkowe
majetková ujma – uszczerbek na majątku
manželská kríza – kryzys w małżeństwie
materský – macierzyński
mnohostranný dohovor – konwencja wielostronna
mučenie – tortury
muž zákona – stróż prawa

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

N

nadobudnutie účinnosti – wejście w życie
napadnutý rozsudok – zaskarżony wyrok
náklady právneho zastúpenia – koszty adwokackie
nálož – ładunek wybuchowy
napadnutý rozsudok – zaskarżony wyrok
nariadenie – rozporządzenie
nárok – roszczenie
návrh na začatie prejudiciálneho konania – wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
navrhovateľ – powód
nehmotný majetok – wartości niematerialne i prawne
nekalá súťaž – nieuczciwa konkurencja
nesplatené upísané základné imanie – niewpłacony kapitał subskrybowany
notárska zápisnica – akt notarialny
notárske poplatky – opłaty notarialne

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

O

obeť – ofiara
obvinený – oskarżony
odmietol vypovedať  – odmowa składania zeznań
odpor – sprzeciw
odporca – pozwany
odporkyňa – strona pozwana
odvetvové predpisy – zasady sektorowe
odvolací senát – izba odwoławcza
odvolanie – odwołanie
ochrana údajov – ochrona danych
okresný súd – sąd rejonowy
organizácia pomoci obetiam – organizacja udzielająca wsparcia ofiarom
oznámenie rozhodnutia – zawiadomienie o orzeczeniu

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

P

pašerák – przemytnik
pendrek – pałka policyjna
platobnému rozkazu – nakaz zapłaty
podanie odporu – wniesienie sprzeciwu
podanie žaloby – wniesienie skargi
podiely v prepojených podnikoch – udziały w jednostkach powiązanych
podmienečný trest – kara w zawieszeniu
podozrivý – podejrzany
pohľadávka – należność
pojednávaní – rozprawa
poľahčujúce okolnosti – okoliczności łagodzące
porušenie ustanovenia práva spoločenstva – naruszenie przepisów prawa wspólnotowego
posúdenie – ocena prawna
pozemky a stavby – nieruchomości gruntowe i budynkowe
právna pomoc – pomoc prawna
právna úprava Spoločenstva – prawo wspólnotowe
právne poradenstvo – porada prawna
právny rámec – ramy prawne
právnym nástroj – instrumenty prawne
právo na odškodnenie v priebehu trestného konania – prawo do odszkodowania w toku
priťažujúca okolnosť – okoliczność obciążająca
postępowania karnego
právo odoprieť výpoveď – prawo do milczenia
právomoc – jurysdykcja
predbežné opatrenia – środki tymczasowe
preddavok – depozyt
predsúdne konanie – postępowanie przygotowawcze
predsúdný – przedsądowy
prejudiciálna otázka – pytanie prejudycjalne
prekážka začatej veci – zawisłość sporu
premlčacia doba – okres przedawnienia
prerušenie konania – zawieszenie postępowania
prezumpcia neviny – domniemanie niewinności
príprava pojednávania – przygotowanie rozprawy
prípustnosť – dopuszczalność
prvostupňový súd – sąd pierwszej instancji

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

R

rezervný fond na nové ocenenie – kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji lub udziałów powyżej ich wartości nominalnej
rodičovské práva a povinnosti – odpowiedzialność rodzicielska
rokovací poriadok – regulamin wewnętrzny
rozhodnutie súdu – orzeczenie sądu
rozluka – separacja
rozsudok – orzeczenie, wyrok
rušenie nočného pokoja – zakłócanie ciszy nocnej

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

S

skúmanie prípustnosti – badanie dopuszczalności postępowania
skutočnosť – okoliczność
slzotvorný plyn – gaz łzawiący
smernica – dyrektywa
splniť záväzok – realizować zobowiązanie
spoločenská zmluva – umowa spółki
správna pokuta – kara pieniężna
správne kontroly – kontrole administracyjne
spravodajské služby – służby specjalne
sprenevera – defraudacja
sprostredkovanie v trestnoprávnych prípadoch – mediacja w sprawach karnych
spolkový správny súd – federalny sąd administracyjny
sťažnosť – odwołanie
subsidiarita – pomocniczość
súdne zmiery – ugody sądowe
Súdny Dvor – Trybunał
súdny poplatok – oplata sądowa
súvaha a účet ziskov a strát – bilans oraz rachunek zysków i strat

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

Š

škodlivé úkony – czynności prawne dokonane na szkodę
špión – szpieg
špionáž – szpiegostwo
štátna pokladnica – skarb państwa
štátne tajomstvo – tajemnica państwowa
štruktúra súvahy – układ bilansu

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

T

tajomník – sekretarz
trestné konanie – postępowanie karne
trest odňatia slobody – kara pozbawienia wolności
trovy konania – koszty postępowania
tvrdenia účastníkov konania – argumenty stron

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

Ú

účet ziskov a strát – rachunek zysków i strat
účty časového rozlíšenia – rozliczenia międzyokresowe bierne
únos – uprowadzenie
Úradný vestník – Dziennik urzędowy
úrokom z omeškania – odsetki za zwłokę

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

U

utečenec – zbieg
uverejnenie – obwieszczenie
uznanie oprávnenia na zastupovanie – uznanie prawa do reprezentacji
uznanie rozsudku – uznanie orzeczenia
uznesenie – rezolucja

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

V

verejný register – rejestr publiczny
vklady získané od zaisťovateľov – depozyty u cedentów
vnútroštátne právo – prawo krajowe
voľný pohyb rozsudkov v manželských veciach – swobodny przepływ orzeczeń w sprawach małżeńskich
všeobecné ustanovenia – przepisy ogólne
výhrada vlastníctva – zastrzeżenie własności
vyšetrovacia väzba – areszt przedprocesowy/śledczy
výška zaistenia – kwota reasekuracji
vyslovenie viny obvineného v predsúdnom konaní – przedprocesowe uznanie winnym
vzájomný návrh – powództwo wzajemne

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

Z

záloha – kaucja
započítanie – potrącenie
zásada proporcionality – zasada proporcjonalności
zásada subsidiarity – zasada pomocniczości
zatknutie – aresztowanie
zatykač – list gończy
záverečné ustanovenia – postanowienia końcowe
zmier – postępowanie ugodowe
zmrazenie finančných prostriedkov – zamrożenie funduszy
zrušiť rozsudok – uchylić wyrok
zvýšenie kapitálu kapitálového podniku – podwyższenie kapitału spółki kapitałowej

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

Ž

žaloba – skarga
žalobca – powód
žalobný návrh – zarzut