Słownik skrótów

Ostatnia aktualizacja słownika: 2.02.2014

A
a i. – a iné, a iný
a pod. – a podobne, a podobný
A.D. – Anno Domini
admin. – administratívny
afr. – africký
akuz. – akuzatív
al. – alebo
amer. – americký
anat. – termín z anatómie
angl. – anglický
anorg. – anorganický
ap. – a podobne, a podobný
APTP – aktívna politika trhu práce
arab. – arabský
arch. – archaizmus, archaický
archeol. – termín z archeológie
archit. – architektúra
astron. – astronomický
atď. – a tak ďalej
aut. – automobilový
ázij. – ázijský

B
b.c. – bežné ceny
ban. – banský
bezpredm. – bezpredmetové sloveso
bibl. – biblický
biol. – biologický
bo – lebo
bot. – botanický
bud. – budúci
burž. – buržoázny
býv. – bývalý

C
cca – priblizne
cirk. – cirkevný
cit. – citoslovce
cukrár. – cukrársky
č. – číslo
čast. – častica
čes. – český
čísl. – číslovka
číslov. – číslovkový
čs. – česko-slovenský

D
dipl. – diplomatický
dok. – sloveso dokonavého vidu
dopr. – dopravný
dram. – dramatický
druh. – druhový
duš. – duševný
dvojčl. – dvojčlenný

E
ekol. – ekologický
ekon. – ekonomický
elektr. – elektrický
elektrotech. – elektrotechnický
est. – estetický
eur. – európsky
ev. – evanjelický
expr. – expresívny výraz

F
F – fyzika
fam. – familiárny
farm. – termín z farmakológie
feud. – feudalizmus, feudálny
filat. – filatelistický termín
film. – filmový
filol. – termín z filológie
filoz. – filozofický
fin. – finančný
fín. – slovo fínskeho pôvodu
fon. – fonetický termín
fot. – fotografický
franc. – slovo francúzskeho pôvodu
fyz. – termín z fyziky, fyzikálny
fyziol. – fyziologický

G
G – genitív
garb. – garbiarsky termín
gen. – genitív
genet. – termín z genetiky
geogr. – geografický
geol. – geologický
geom. – geometrický
graf. – grafický
gram. – gramatický
gréc. – grécky
gréckokat. – gréckokatolícky

H
hebr. – slovo hebrejského pôvodu
hist. – historizmus, historický
hl., hlav. – hlavný
hod. – hodina
hosp. – termín, výraz z hospodárstva, hospodársky, hospodárstvo
hovor. – hovorový výraz
hromad. – hromadné podstatné meno
hrub. – hrubý výraz
hud. – termín, výraz z oblasti hudby, hudobný
hut. – hutnícky termín, hutnícky
Hv – hudobná vychova
Hv – Hudobna výchova
hyd. – hydinársky termín
hypok. – hypokoristikon

CH
chem. – chemický
chorv. – chorvátsky

I
I – inštrumentál
ind. – indický
inf. – infinitív
inform. – termín, výraz z informatiky
inštr. – inštrumentál
int. – interný
int. vr. riad. – interní vrátane riaditeľov

J
iron. – ironický výraz
j. č. – jednotné číslo
jap. – japonský
jedn. – jednotné číslo
juhoamer. – juhoamerický
juhových. – juhovýchodný
juhozáp. – juhozápadný
juž. – južný

K
kapit. – kapitalizmus, kapitalistický
kart. – kartársky výraz, kartový
kat. – katolícky
ker. – keramický
knih. – knihovnícky termín
kniž. – knižný výraz
kozmet. – kozmetický
KP – Klasifikácia produkcie
kresť. – kresťanský
KS – Klasifikácia stavieb
kt. – ktorý
kuch. – kuchársky termín, výraz, kuchársky
kult. – kultúrny
kupec – nájdem kupcu alebo kupca
KZAM – Klasifikácia zamestnaní

L
L – lokál
lat. – slovo latinského pôvodu, latinský
latinskoamer. – latinskoamerický
lek. – lekársky
les. – lesnícky termín
let. – letecký
LH – lesné hospodárstvo
lingv. – lingvistický
lit. – literárny
log. – termín z logiky, logický
lok. – lokál
ľud. – ľudový

M
maď. – maďarský
mal. – maliarsky
mat. – matematický
medzinár. – medzinárodný
mech. – mechanický
meteor. – meteorologický
metr. – metrický
mil. – milión
mil. Sk – milión slovenských korún
min. – minulosť
min. č. – minulý čas
miner. – termín z mineralógie
mld. Sk – miliarda slovenských korún
mn. – množné číslo
mn. č. – množné číslo
motor. – motorový
muž. – mužský
mytol. – výramytologický
mz. – možno

N
n.l. – nášho letopočtu
náb. – náboženský
napr. – napríklad
nár. – nárečové slovo
nás. – násobný
naznač. – naznačuje
nedok. – sloveso nedokonavého vidu
nem. – nemecký
neodb. – neodborný
neos. – neosobné sloveso
neskl. – nesklonný výraz
nespis. – nespisovný
nespráv. – nesprávne
neurč. – neurčitý
neved. – nevedecký
neživ. – neživotný tvar
niekt. – niektorý

O
obch. – obchodný
obuv. – obuvnícky
obyč. – obyčajne
odb. – odborný
odkaz. – odkazovací
op. – opozitum
opt. – optický
opyt. – opytovací
org. – organický
os. – osobný
oslab. – slovo s oslabeným významom

T
tech. – technický
tel. – telovýchovný
telef. – telefonický
teles. – telesný
telev. – televízny
text. – textilný
tis. Sk – tisíc slovenských korún
tur. – turecký
turist. – turistický
Tv – Telesná výchová
typ. – typografický termín
tzv. – takzvaný

U
účt. – účtovný
ukaz. – ukazovací
umel. – umelecký
úr. – úradný
urč. – určitý

V
V – vokatív
v spoj. – v spojení
včel. – výraz z včelárstva
ved. – vedecký
vedľ. – vedľajší
ver. – verejný
veter. – veterinársky termín
vin. – termín, výraz z vinárstva
vodohosp. – vodohospodársky
voj. – vojenský
vs. – verzus
všeob. – všeobecný
vulg. – vulgarizmus
vých. – východný
vyj. – vyjadrujú
vymedz. – vymedzovací
výr. – výrobný
vys. – vysoký
výsl. – výslovnosť
vysokoškol. – vysokoškolský
výtvar. – výtvarný
význ. – významový
vzťaž. – vzťažný

Z
záhr. – termín, výraz zo záhradníctva, záhradnícky
zákl. – základ, základný
zám. – zámeno
záp. – západný
západoeur. – západoeurópsky
zápor. – záporný
zastar. – zastaraný výraz
zastaráv. – zastarávajúci výraz
zdrav. – zdravotnícky
zdrob. – zdrobnenina
zjemn. – zjemnený
zlat. – zlatnícky termín
zn. – značka
zo – predpona s významom rovnaký
zool. – termín zo zoológie
zried. – zriedkavý
zvol. – zvolací
zvrat. – zvratný

Ž
žart. – žartovný
žel. – železničný
žen. – ženský
žid. – židovský